-
VIDA
 
Millori la seva qualitat de vida
 
Per millorar la seva qualitat de vida, perquè no l'angoixi el futur, contracti l'assegurança de Vida Temporal. Perquè sabem que cal assegurar la vida davant de qualsevol eventualitat.
 
Les assegurances de Vida Temporal, garanteixen per un termini determinat, el que vostè decideixi en la seva pòlissa, la cobertura del capital assegurat en cas de defunció i, de manera complementària, es poden contractar qualsevol de les cobertures de risc següents:
 
- Invalidesa
- Accident
- Accident de Circulació
- Malalties Greus
 
La protecció mes gran i millor
 
Si té fills a càrrec seu; si és vídua o vidu amb descendència, o si ha contret deutes o crèdits importants, en les assegurances de vida trobarà un instrument de protecció imprescindible.
 
La seva família i el seu patrimoni estaran recolzats davant de qualsevol eventualitat. L'assegurança li permetrà comptar amb una font de liquiditat per fer front a l'impost sobre successions i donacions o, en cas d'invalidesa total i permanent, gaudir d'una prestació econòmica en vida.
 
Nosaltres som professionals del món assegurador, el podem orientar i ajudar-lo a l'hora de contractar la seva assegurança, oferint-li el millor servei amb professionalitat i rigor, no se la jugui, demani'ns pressupost i notarà la diferència.
 
Ens pot fer arribar la seva petició complimentant el qüestionari següent, i ens posarem en contacte amb vostè.
 
Nom i cognoms
Telèfon i / o correu electrònic
Sexe
Data naixement
Professió
Practica esports com a professional?
Esport que practica
CAPITALS A ASSEGURAR
Capital per Mort
Cobertures adiccionals
Invalidesa
Mort per Accident
Mort per Accident de Circulació
Invalidesa per Accident
Invalidesa per Accident de Circulació
Malalties Greus
IMPRESCINDIBLE INDICAR TELÈFON O CORREU ELECTRÒNIC, EN CAS CONTRARI NO ENS PODREM POSAR EN CONTACTE AMB VOSALTRES. GRÀCIES!!